Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаанд дүрэм, журам, зааврын хүрээнд хяналт тавих, зөрчил эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх; Сар бүр тодорхойлсон үйл ажиллагаанд мониторинг хийх, зөрчлийг илрүүлэх, сайжруулах зөвлөмж өгөх, зөвлөмжи

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Байгууллагын мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааг сайжруулах, Техник хангамжийн шийдэл гаргах, Microsoft Active Directory, Domain Controller сервер тохируулан, удирдан авч явах, Ажилчдын программ болон техник хангамжийн аши

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Судалгаатай холбоотой шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах, судалгааны түүвэр тодорхойлох, асуулга боловсруулах; Зах зээл, харилцагч, өрсөлдөгч болон хэрэглэгчийн зан төлөвийн талаарх шаардлагатай судалгаа шинжилгээнүүдийг хийх; Су

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Зээлийн хүсэлтийн дагуу судалгаа, шинжилгээ хийх, зээл олгох Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих Зээлийн багцын судалгаа хийх Төлөвлөгөө, тайлан, журам заавар боловсруулах Тавигдах шаардлага: Санхүү

Дэлгэрэнгүй