Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон хууль, эрх зүйн актуудын нийцлийг хангах Компанийн дүрэм журам, гэрээ хэлцэл болон бусад баримт бичгийн хууль, эрх зүйн нийцлийг хянах, сайжруулах санал оруулах Компанийн эрх, хуу

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Firewall, сүлжээ, дэд бүтэц төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх; Windows болон Linux/Ubuntu сервер төлөвлөх, бэлдэх, тохируулах; Серверүүдийн backup/restore шийдлүүдийг тодорхойлох, автоматжуулах, хэрэгжүүлэх; Програм хангамж

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Компанийн хэмжээнд ашиглаж буй үндсэн болон дэд системүүдийг хариуцах, Системийн бизнесийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх, Системд шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, засваруудыг хийх, код бичих. Тавигдах

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Компанийн үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй эрсдлийг тодорхойлох, бүртгэх, хэмжих үнэлэх Үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах, мониторинг хийх, сайжруулах зөвлөмж санал боловсруулах, хянах Эрсдэлийн удирдлагын бодлого, журмыг

Дэлгэрэнгүй