Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Компанийн зээлийн бодлогын хүрээнд салбарын бизнес төлөвлөгөөний зорилтыг хангах, зээлийн борлуулалтыг өсгөх замаар багцын тогтвортой өсөлтийг ханган, эрсдэлийг боломжит бага түвшинд барьж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэн, зах зээлд

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Цахим зээлийн борлуулалтыг идэвхжүүлэх Чанартай зээлийн багц бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажлыг зохион байгуулах, төлөвлөх Мэдээ тайлан боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх Салбарыг төлөөлж гэрээт байгууллагуудтай уулзалт зохион бай

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг утсаар болон биечлэн борлуулах Хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийж, шийдвэрлүүлэх. Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих Хариуцсан зээлийн багцы

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Компанийн үйл ажиллагааны зохистой, үр ашигтай байдал, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв, бодитой байдал, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангасан байдал зэрэгт хяналт тавих, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр

Дэлгэрэнгүй