• Автомашин лизинг

  Зээлийн хэмжээ

  30,0сая хүртэл

  Хугацаа

  36сар хүртэл

  Зээлийн хүү

  2,5% - 3,0%
 • Бизнесийн зээл

  Зээлийн хэмжээ

  500,0сая хүртэл

  Хугацаа

  12 - 48сар

  Зээлийн хүү

  2,5% - 2,9%
 • Шуурхай зээл

  Зээлийн хэмжээ

  100,0сая хүртэл

  Хугацаа

  12 - 24сар

  Зээлийн хүү

  3,0% - 3,5%
сар
%
1% Сарын хүү
0 ЗЭЭЛИЙН САРЫН ТӨЛБӨР
0 ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ НИЙТ ХЭМЖЭЭ