МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

  1. Компани, түүний дээд удирдлага нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах замаар харилцагчдын итгэлийг хадгалахад чухал ач холбогдолтой гэж үзнэ.
  2. Компанийн үүсгэсэн, цуглуулсан, боловсруулсан, эсвэл бусад талуудад дамжуулсан бүхий л мэдээллийг үнэ цэнэтэй мэдээллийн хөрөнгө гэж үзэх ба зөвшөөрөлгүйгээр задруулах, өөрчлөх, устгахаас хамгаалагдсан байна.
  3. Компани нь мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдалд учирч болох эрсдэлийг бууруулахын тулд мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг боловсруулж, олон улсын стандарт, тэргүүн туршлагуудыг хэрэгжүүлэх, тасралтгүй сайжруулна.