Компанийн засаглалыг сайжруулах чиглэлээр

  • 06 сарын 20, 2020

Очир Ундраа ОМЗ ББСБ ХХК –ийн ТУЗ албан ёсоор байгуулагдаж, 11-р сард СЗХ-ны хурлаар баталгаажсанаар ТУЗ-тай болсон. Энэ нь компанийн цаашдын үйл ажиллагаа, стратеги, хяналтын тогтолцоонд чухал ач холбогдолтой. Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг ханган, сар бүр тайлан мэдээллээ явуулан ажиллаж байна.