Төлөөлөн удирдах зөвлөл

“Очир Ундраа ОМЗ” ББСБ ХХК –ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл анх 2014 оны 9-р сард 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж, 11-р сард СЗХ-ны хурлаар баталгаажсанаар албан ёсоор ТУЗ-ийн бүтэцтэй болсон. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүтэц байгуулагдсанаар компанийн цаашдын үйл ажиллагаа, стратеги, хяналтын тогтолцоонд чухал ач холбогдолтой засаглалын систем бий болсон.

ТУЗ-ийн гишүүд
Ш.Батжаргал ТУЗ-ийн дарга
Э.Баярмагнай ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Ч.Баяртуул ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Б.Эрдэнэ-Очир ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
О.Цогт ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Н.Түмэндэмбэрэл ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Бүтэц, зохион байгуулалт