Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь банкны хадгаламжийн үйлчилгээтэй ижил төстэй бөгөөд итгэл хүлээлгэгчийн актив (бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив)-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг (үр шим) олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Итгэлцлийн үйлчилгээний нөхцөл

ХугацааҮр шим авах нөхцөлВалют: MNT
Үр шим
СарЖил
6-9 сарСар бүр0.67.2
Хугацааны эцэст0.78.4
10-12 сарСар бүр0.89.6
Хугацааны эцэст0.910.8

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Иргэний үнэмлэх
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа